مدیریت هوشـمند حـــــمل و نـــــقل بـــین الـمللی TOTAL-TMS

مجموعه ای از راه حل های هوشمندانه و مدیریتی برای شرکت های حمل و نقل بین المللی.

حـــــمـل مستـــمـــر و ســــــاده کالا با تــــوتـــــــــــال.

با توتال وارد تجارت بی دردسر جهانی شوید.

با تـــوتــال خود را منـطــبق با استاندارد های جهانی تجارت و حمـــل و نقــل بـیــن المللی کنید.

امکانات

 • ترکیبی
 • فورواردری جاده ای
 • فورواردری کشتیرانی
 • حمل ریلی
 • حمل و نقل بین المللی _ هوایی
 • مدیریت حمل و نقل داخلی , بین المللی و ترانزیت سوخت
 • حمل و نقل کریری
 • قرار داد رانندگان
 • مدیریت کشتیرانی
مدیریت کامل فرآیند حمل چند وجهی

مدیریت کامل فرآیند حمل چند وجهی

کنترل Agent در حمل صادراتی و وارداتی

کنترل Agent در حمل صادراتی و وارداتی

کنترل و مدیریت نوسانات ارز در فرآیند حمل

کنترل و مدیریت نوسانات ارز در فرآیند حمل

شناسایی و مدیریت بهای تمام شده دربخشهای مختلف حمل از جمله دریایی,ریلی....

شناسایی و مدیریت بهای تمام شده دربخشهای مختلف حمل از جمله دریایی,ریلی….

مدیریت نمایندگی های مختلف

مدیریت نمایندگی های مختلف

مدیریت فرایند برگه های CMR و BL

مدیریت فرایند برگه های CMR و BL

مدیریت اعلام وصول پروانه های گمرکی و بیمه های تضمین ترانزیت

مدیریت اعلام وصول پروانه های گمرکی و بیمه های تضمین ترانزیت

کنترل دموراژ خطوط کشتیرانی و رانندگان

کنترل دموراژ خطوط کشتیرانی و رانندگان

صدور بارنامه جاده ای و مدیریت کانتینر ها درحمل فورواردری

صدور بارنامه جاده ای و مدیریت کانتینر ها درحمل فورواردری

انتقال کلیه اسناد هزینه و درآمد به صورت خودکار به سیستم مالی,مشاهده اطلاعات آماری,درآمد ریالی...

انتقال کلیه اسناد هزینه و درآمد به صورت خودکار به سیستم مالی,مشاهده اطلاعات آماری,درآمد ریالی…

صدور صورت حساب به صورت ریالی و ارزی برای صاحب کالا و صدور فاکتور خدمات و هزینه

صدور صورت حساب به صورت ریالی و ارزی برای صاحب کالا و صدور فاکتور خدمات و هزینه

ارزی و سود و زیان هر سفر و محموله کنترل و گزارشات کانتینر شامل :ورود و خروج

ارزی و سود و زیان هر سفر و محموله کنترل و گزارشات کانتینر شامل :ورود و خروج

کانتینر از مرز ها,سفرها,درآمد و هزینه آن

کانتینر از مرز ها,سفرها,درآمد و هزینه آن

معرفی خطوط کشتیرانی و ثبت بارنامه BL- FBL

معرفی خطوط کشتیرانی و ثبت بارنامه BL- FBL

صدور پروفرمای حمل بر اساس توافق مشتری با شرکت

صدور پروفرمای حمل بر اساس توافق مشتری با شرکت

ثبت و کنترل عملیات صادرات و ترانزیت کالاهای کانتینری

ثبت و کنترل عملیات صادرات و ترانزیت کالاهای کانتینری

ثبت اطلاعات مرتبط با هزینه ها, تعرف ها , نرخ های ارزی ,هزینه های THC...

ثبت اطلاعات مرتبط با هزینه ها, تعرف ها , نرخ های ارزی ,هزینه های THC…

انتقال کلیه اسناد هزینه و درآمد به صورت خودکار به سیستم مالی

امکان کنترل حساب اشخاص اعم از تامین کنندگان و مشتریان

کنترل گزارش های مربوط به ورود و خروج کانتینر از مرزها و بوکینگ کشتیرانی

کنترل گزارش های مربوط به ورود و خروج کانتینر از مرزها و بوکینگ کشتیرانی

مدیریت بارنامه ریلی و هزینه های آن

مدیریت بارنامه ریلی و هزینه های آن

مدیریت و کنترل کدهای اکسپیدتیور ایران CIS

مدیریت و کنترل کدهای اکسپیدتیور ایران CIS

مدیریت حرکت و توقعات واگن ها و کنترل ایستگاه های بارگیری

مدیریت حرکت و توقعات واگن ها و کنترل ایستگاه های بارگیری

کنترل و مدیریت در خواستها و واگذاری واگن ها

کنترل و مدیریت در خواستها و واگذاری واگن ها

ثبت هزینه های مربوط به مسیر های ایران و CIS

ثبت هزینه های مربوط به مسیر های ایران و CIS

انتقال کلیه اسناد هزینه و درآمد به صورت خودکار به سیستم مالی

امکان کنترل حساب اشخاص اعم از تامین کنندگان و مشتریان

صدور بارنامه هوایی HWBL و MWBL

صدور بارنامه هوایی HWBL و MWBL

کنترل لحظه به لحظه اطلاعات و تغغییرات کانتینر

کنترل لحظه به لحظه اطلاعات و تغغییرات کانتینر

صدور قبض انبار هوایی

صدور قبض انبار هوایی

ثبت اطلاعات مرتبط با هزینه ها, تعرفه ها و نرخ های ارزی برای پرونده های وارداتی ,صادراتی و موارد خاص

ثبت اطلاعات مرتبط با هزینه ها, تعرفه ها و نرخ های ارزی برای پرونده های وارداتی ,صادراتی و موارد خاص

ثبت ,کنترل و مدیریت عملیات حمل سوخت شامل نفت, گازوئیل و گاز

ثبت ,کنترل و مدیریت عملیات حمل سوخت شامل نفت, گازوئیل و گاز

ثبت بارنامه های CMR و بارنامه داخلی, پلیس راهی و بارنامه شرکت نفت

ثبت بارنامه های CMR و بارنامه داخلی, پلیس راهی و بارنامه شرکت نفت

مدیریت حمل کریری و فورواردری سوخت

مدیریت حمل کریری و فورواردری سوخت

ثبت و کنترل تانکر ها و شناسایی درامد و محاسبه سود و زیان هر تانکر

ثبت و کنترل تانکر ها و شناسایی درامد و محاسبه سود و زیان هر تانکر

کنترل میزان سوخت و افت بار در مبدا و مقصد

کنترل میزان سوخت و افت بار در مبدا و مقصد

مدیریت مبالغ اضافه تناژ و پشت بارنامه

مدیریت مبالغ اضافه تناژ و پشت بارنامه

کنترل و رصد هزینه های حمل سوخت

کنترل و رصد هزینه های حمل سوخت

انتقال کلیه اسناد هزینه و درامد به صورت خودکار به سیستم مالی

انتقال کلیه اسناد هزینه و درامد به صورت خودکار به سیستم مالی

انتقال کلیه اسناد هزینه و درامد به صورت خودکار به سیستم مالی

انتقال کلیه اسناد هزینه و درامد به صورت خودکار به سیستم مالی

صدور و مدیریت درخواست : مجوز قرنطینه دوزبلاغ و تسویه دوزبلاغ صدور خروج موقت

صدور و مدیریت درخواست : مجوز قرنطینه دوزبلاغ و تسویه دوزبلاغ صدور خروج موقت

ثبت اطلاعات خرید کارنه ارسال کارنه به شعبات فروش کارنه و ثبت اطلاعات حمل

ثبت اطلاعات خرید کارنه ارسال کارنه به شعبات فروش کارنه و ثبت اطلاعات حمل

کنترل و مدیریت تلکس و ویزای رانندگان

کنترل و مدیریت تلکس و ویزای رانندگان

مدیریت ماشین ها در مرز خروج و ورود کنترل

مدیریت ماشین ها در مرزخروج و ورود ,کنترل

ثبت بیمه و کلوز های بیمه باربری

ثبت بیمه و کلوز های بیمه باربری

مدیریت فرایند برگه های بارنامه CMR و بارنامه داخلی و امکان صدور سامانه برخط CMR

مدیریت فرایند برگه های بارنامه CMR و بارنامه داخلی و امکان صدور سامانه برخط CMR

کنترل تاخیر در تخلیه بار ماشین ها

کنترل تاخیر در تخلیه بار ماشین ها

شناسایی درامد و تسهیم هزینه ها در محموله ها

شناسایی درامد و تسهیم هزینه ها در محموله ها

ثبت اطلاعات مربوط به توافقات با راننده یاشرکت کریر ازقبیل:کرایه پایه حمل,نرخ اضافه تناژ و مدت زمان حمل

ثبت اطلاعات مربوط به توافقات با راننده یاشرکت کریر ازقبیل:کرایه پایه حمل,نرخ اضافه تناژ و مدت زمان حمل

مشخص نمودن پیش کرایه,پس کرایه و تاریخ سر رسید پس کرایه

مشخص نمودن پیش کرایه,پس کرایه و تاریخ سر رسید پس کرایه

دریافت اطلاعات کامل راننده , اطلاعات ماشین و طرف مالی ماشین

دریافت اطلاعات کامل راننده , اطلاعات ماشین و طرف مالی ماشین

ثبت اطلاعات توافقی با راننده بابت برگشت کانتینر خالی

ثبت اطلاعات توافقی با راننده بابت برگشت کانتینر خالی

محاسبه خودکار اضافه تناژ,کنترل کاپوتاژ ماشین و ویزای رانندگان

محاسبه خودکار اضافه تناژ,کنترل کاپوتاژ ماشین و ویزای رانندگان

شناسایی منابع درامدی خدمات ارائه شده به رانندگان

شناسایی منابع درامدی خدمات ارائه شده به رانندگان

انتقال کلیه اسناد هزینه ودرامد به صورت خودکار به سیستم مالی

انتقال کلیه اسناد هزینه ودرامد به صورت خودکار به سیستم مالی

تعریف کشتی , ظرفیتهای بارگیری , مسیر های کشتی و Rotation

تعریف کشتی , ظرفیتهای بارگیری , مسیر های کشتی و Rotation

ایجاد بوکینگ و اضافه کردن کانتینر به بوکینگ

ایجاد بوکینگ و اضافه کردن کانتینر به بوکینگ

ثبت و مدیریت قرارداد مشتریان و اسناد مربوطه

ثبت و مدیریت قرارداد مشتریان و اسناد مربوطه

مدیریت ورود , خروج و موجودی کانتینر ها و محاسبه اتومات دموراژ

مدیریت ورود , خروج و موجودی کانتینر ها و محاسبه اتومات دموراژ

صدور بارنامه کشتیرانی و دریافت مانیفست

صدور بارنامه کشتیرانی و دریافت مانیفست

ثبت THC و هزینه عملیات تخلیه و ...........

ثبت THC و هزینه عملیات تخلیه و ………..

انجام عملیات تخلیه از کشتی , اخذ ترخیصیه , خروج از بندر , بازگشت کانتینر خالی

انجام عملیات تخلیه از کشتی , اخذ ترخیصیه , خروج از بندر , بازگشت کانتینر خالی

ثبت و بررسی انواع خسارت

ثبت و بررسی انواع خسارت

امکان گرفتن خروجی برای سازمان بنادر و گمرکی

امکان گرفتن خروجی برای سازمان بنادر و گمرکی

انتقال کلیه اسناد هزینه و درآمد به صورت خودکار به سیستم مالی

امکان کنترل حساب اشخاص اعم از تامین کنندگان و مشتریان

 • مدیریت فرآیند های حمل و نقل
 • اتوماسیون اداری
 • مدیریت مستندات
 • پرتال الکترونیک
 • مدیریت مالی
 • حسابداری
 • خزانه داری
 • ارزی
کنترل نقدینگی, مانده تنخواه, تشخیص ارزهای مختلف

کنترل نقدینگی، مانده تنخواه، تشخیص ارزهای مختلف

جهت کنترل نقدینگی بنگاه اقتصادی، مانده تنخواه تنخواه گردان و همچنین تشخیص ارزهای مختلف گزارشات مورد نیاز در نرم افزار تعبیه شده است.

کنترل هزینه های حمل در تمامی سطوح

کنترل هزینه های حمل در تمامی سطوح

مدیریت ساده ی جریان نقدینگی شناسایی بهای تمام شده به صورت مرحله ای

مدیریت ساده ی جریان نقدینگی شناسایی بهای تمام شده به صورت مرحله ای

کنترل و مدیریت نمایندگی ها و هزینه یابی آن

کنترل و مدیریت نمایندگی ها و هزینه یابی آن

طبقه بندی حسابها تا 8سطح

طبقه بندی حسابها تا 8سطح

به منظور تحقق اهداف گزارشگری درون سازمانی (حسابداری مدیریت) نیازمند بیان توضیحات اضافی بیش از سه سطح اصلی حسابها هستیم. با استفاده از سطوح تفصیلی می توان اطلاعات بیشتری را از یک رویداد ثبت کرد. کد حساب های تفصیلی، از حساب های اصلی کاملا مستقل و به صورت جداگانه در سیستم تعریف می گردد و در نرم افزار توتال قابلیت تعریف تا 8 سطح می باشد.

تعیین حقوق دسترسی به ازای هرحساب برای مشاهده ی کاربران مختلف

تعیین حقوق دسترسی به ازای هرحساب برای مشاهده ی کاربران مختلف

در نرم افزار حسابداری توتال این امکان وجود دارد دسترسی های کاربری به ازای هر حساب مشخص گردد تا هر کاربری امکان مشاهده و انجام عملیات بر روی تمامی حسابها نداشته باشد

صدور اسناد در وضعیت های یادداشت,موقت,کنترل و قطعی و تهیه سند ماهانه

صدور اسناد در وضعیت های یادداشت,موقت,کنترل و قطعی و تهیه سند ماهانه

اسناد ثبت شده در نرم افزار در وضعیتهای یادداشت، موقت، کنترل و قطعی و تهیه سند ماهانه در نرم افزار قابل ردیابی است

تعریف الگوی سند اتومات و شناسایی اسناد ارسالی از سایرسیستم ها

تعریف الگوی سند اتومات و شناسایی اسناد ارسالی از سایرسیستم ها

امکان مشخص نمودن انواع سند جهت صدور سند اتوماتیک و شناسایی اسناد ارسالی از سایر زیر سیستم های نرم افزار از قابلیت های این نرم افزار می باشد.

تعیین حقوق دسترسی به تفکیک اسناد صادر شده به ازای هر کاربر

تعیین حقوق دسترسی به تفکیک اسناد صادر شده به ازای هر کاربر

در نرم افزار حسابداری توتال این امکان وجود دارد دسترسی های کاربری به تفکیک اسناد صادرشده به ازای هرکاربر مشخص گردد تا هر کاربری امکان مشاهده و انجام عملیات بر روی اسناد نداشته باشد

عملیات بستن حساب ها و افتتاحیه در سال بعد

عملیات بستن حساب ها و افتتاحیه در سال بعد

حساب هایی که مانده آن ها در پایان سـال بـه سـال مـالی بعـد منتقـل مـیشـود در پایان سال توسط تراز اختتامیه بسـته مـیشـود و در سال جدید با استفاده از تراز افتتاحیه ایجاد میگردنـد.

انالیز دفاتر و تراز های ازمایشی درسطوح مختلف

انالیز دفاتر و تراز های ازمایشی درسطوح مختلف

در نرم افزار توتال قابلیت گزارش گیری از تراز آزمایشی بر مبنای تمام سطوح تفصیلی، اطلاعات ارزی (در صورت داشتن زیر سیستم ارزی با هر تعداد تعریف ارز) در هر ردیف و در جمع نهایی، تراز 2 تا 6 ستونی، محدود کردن گزارش در بازه زمانی (سالهای مالی قبل و جاری)، گزارش درختی از تراز آزمایشی از سطح گروه تا تفصیل 8 به صورت شناور، انتخاب نوع اسناد، بازه اسناد و.. پیش بینی شده است. هر چه اطلاعات بیشتر تکمیل شود گزارش پیشرفته تری به کاربر ارائه میشود.

گزارشات دفتر روزنامه و دفترکل و تنظیم ستون هاو فرمت دفتر روزنامه و کل

گزارشات دفتر روزنامه و دفترکل و تنظیم ستون هاو فرمت دفتر روزنامه و کل

در نرم افزار توتال قابلیت تهیه گزارش از دفتر روزنامه و دفتر کل به صورت اختصاصی برای کاربر براساس انتخاب بازه زمانی مد نظر (سال جاری، سالهای قبل، هفتگی، ماهانه، روزانه و …)، انتخاب بازه کدینگ حسابداری، محدود کردن گزارش کل بر مبنای سطوح تفصیلی 1 تا 5 شناور، انتخاب اسناد دائم و موقت و یا در حال ویرایش، انتخاب تجمیع (جهت تحریر دفاتر قانونی)، مشاهده اطلاعات ارزی (به تفکیک ارزی) و همزمان ارزی و ریالی با خروجی به شیوه های پرینت، PDF و ارسال به اکسل، به حسابداران و مدیران مالی می دهد.

دریافت گزارش های لازم در مورد تجزیه ی سنی مطالبات

دریافت گزارش های لازم در مورد تجزیه ی سنی مطالبات

در نرم افزار توتال امکان تجزیه سنی مطالبات وجود دارد و می توان در بازه های سنی دلخواه کاربر مطالبات بررسی شود.

مرور حسابها درتمامی سطوح از کل به جز و جز به کل,بررسی گردش حساب ها و اسناد

مرور حسابها درتمامی سطوح از کل به جز و جز به کل,بررسی گردش حساب ها و اسناد

نرم افزار توتال امکان گزارشگیری بر مبنای بازه تاریخی مورد نیاز کاربر (از سالهای مالی قبل تا سال مالی جاری)، بر اساس ارز انتخابی ( در صورت داشتن زیر سیستم ارزی) و با تمام قابلیت های گزارش ریالی، امکان انتخاب و محدود کردن گزارش بر اساس کدینگ حسابداری و تفصیلی در صورت نیاز، امکان انتخاب مرور حسابها فقط با حسابهای دارای مانده (ارزی و ریال)، (بدون مانده صفر)، گزارش بر مبنای کدینگ حسابداری معین یا بدون مبنا (کدینگ حسابداری کل)، امکان مشاهده گزارش فقط با مانده بدهکاران، فقط با مانده بستانکاران و یا هر دو را دارد.

امکان ادغام اطلاعات سالهای مالی مختلف و تهیه انواع گزارش های مقایسه ای در گزارشات

امکان ادغام اطلاعات سالهای مالی مختلف و تهیه انواع گزارش های مقایسه ای در گزارشات

با توجه به اینکه در سیستم یکپارچه توتال امکان ثبت اسناد بلافاصله بعد از ثبت برگه در زیر سیستم ها به صورت هوشمند وجود دارد لذا برای هر برگه سند حسابدرای در  لحظه صادر میشود اما سیستم این امکان را به شما می دهد که شما به طور کاملا هوشمند تمام اسناد یک روز خود را با یکدیگر ادغام کنید، به این صورت که از شما سوال میکند آیا تمایل دارید سند جدید با سندهای صادره دیگر در امروز ادغام شود یا خیر. 

کلیه عملیات دریافت , پرداخت ,ضمانتنامه ها, تنخواه گردان و انتقالات بین منابع درون سازمانی به تفکیک شعب

کلیه عملیات دریافت , پرداخت ,ضمانتنامه ها, تنخواه گردان و انتقالات بین منابع درون سازمانی به تفکیک شعب

امکان ثبت کلیه اسناد دریافت و پرداخت با چندین طرف حساب و ارز مختلف و در یک عملیات

امکان ثبت کلیه اسناد دریافت و پرداخت با چندین طرف حساب و ارز مختلف و در یک عملیات

در حسابداری تمام عملیات دریافت یا پرداخت هایی که مجموعه ها به چهار شکل حواله، وجه نقد، چک و کارتخوان انجام می دهند باید در نرم افزار حسابداری قابل ثبت باشند.

تنظیم صورت مغایرت بانکی براساس اطلاعات صورت حساب بانکی و مغایرت گیری اتوماتیک

تنظیم صورت مغایرت بانکی براساس اطلاعات صورت حساب بانکی و مغایرت گیری اتوماتیک

کنترل نقدینگی, مانده تنخواه, تشخیص ارزهای مختلف

کنترل نقدینگی, مانده تنخواه, تشخیص ارزهای مختلف

پشتیبانی از تمامی ارز ها و انتخاب ارز مرجع

پشتیبانی از تمامی ارز ها و انتخاب ارز مرجع

تقویم تغییرات نرخ ارز

تقویم تغییرات نرخ ارز

گزارش ساده و تحلیلی اسناد,دفاتر,تراز ها براساس ارز مرجع و تمامی ارز های مختلف
صدور سند تسعیر ارز

صدور سند تسعیر ارز

 • AVLS
 • مدیریت هوشمند بار
 • نام شرکت:نیک محاسب فرنود

 

 • مدیریت:جناب آقای محمدحسین حسینی

 

 • موبایل:09140988446

 

 • تلفن:03434328764
 • نام شرکت:موسسه امین محاسب سورین
 • مدیریت:جناب آقای ابولفضل امینیان
 • موبایل:09124318481
 • تماس:02188522438
 • ایمیل:Info@Draminiyan.ir
 • سایت:draminiyan.ir
 • آدرس:تهران سهروردی شمالی برج بهشت طبقه دوم واحد بیست یک
 • نام شرکت:موسسه ارقام تراز آرمین

 

 • مدیریت:جناب آقای مهدی قربانی مهر

 

 • موبایل:09133705034

 

 • تلفن:03132120270
 • نام شرکت:تراز حساب

 

 • مدیریت:جناب آقای قربانی

 

 • موبایل:09153614460
 • نام شرکت:موسسه آموزشی فرتاک

 

 • مدیریت:سرکار خانم منیره قائمی

 

 • موبایل:09122539642

 

 • تلفن:02532312569
 • نام شرکت:دقیق محاسب ژرف

 

 • مدیریت:سرکار خانم بریجانیان

 

 • موبایل:09123432031

 

 • تلفن:02165361367
 • نام شرکت:حسابداران آریا ساتین
 • مدیریت:سرکار خانم زینب خوئی برکوک
 • تلفن:02126141523/02126141564
 • ایمیل:ariasaatin@gmail.com
 • همراه:09127219609
 • آدرس:تهران، منطقه 8، محله کرمان، بزرگراه رسالت، خیابان کرمان جنوبی، نبش اردستانی، پلاک 119، طبقه دوم، واحد 3
 • نام شرکت:سیستم پردازان حسابگر

 

 • مدیریت:جناب آقای غلامعلی افشار

 

 • موبایل:09123407326

 

 • تلفن:02188902689

مدیریت: جناب آقای ابوالفضل امینیان – تلفن تماس: ۸۸۵۲۲۴۳۸ – ۰۲۱ همراه: ۰۹۱۲۴۳۱۸۴۸۱

 • نام شرکت:ترازحسابان

 

 • مدیریت:جناب آقای جواد تقی زاده اظهری

 

 • موبایل:09124573199

 

 • تلفن:02144445600
 • نام شرکت:رادین حساب آتیه
 • مدیریت:جناب آقای وادی نژاد
 • موبایل:09901918618/02144485481
 • ایمیل:radinhesab@yahoo.com
 • سایت:Radinhesab.ir
 • آدرس:استان تهران – منطقه 14 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله پونک ، خیابان پارک ، بلوار شهیدنعمت اله فلاح زاده (همیلا) ، پلاک -18 ، طبقه اول

چطور میتونیم کمکتون کنیم؟

توتال، جهت پاسخگویی به نیازهای آتی سازمانها، خدمات پشتیبانی خود را با بهره گیری از کارشناسان متخصص و کاربلد خود، در کوتاه ترین زمان به مشتریان عرضه داشته و جهت افزایش دایره انتخاب، خدمات خود را به شکل های مختلف ارائه میدهد.