مراسم رونمائی از نرم افزار هوشمند (فورپلاس) در نمایشگاه شهر هوشمند 2021