توانمندسازی مدیران عامل شرکت های حمل و نقل بین المللی